Rammer for klyngerne

Rammer for klyngerne

Et af hovedelementerne i den nye overenskomst er etablering af  kvalitetsklynger i alle specialer. Klyngernes primære formål er at understøtte det kliniske kvalitetsarbejde gennem tæt faglig sparring og fælles dialog. Desuden har kvalitetsklyngerne en rolle som dialogpartner for almen praksis, sygehuse og regioner samt andre relevante aktører inden for sundhedsvæsenet.

Klyngerne er specialespecifikke og sammensat i tæt dialog med speciallægeorganisationerne ud fra især geografiske hensyn og særlige forhold inden for specialerne. Klyngerne rummer 6-22 deltagere.

For at understøtte et velfungerende og kontinuerligt arbejde i klyngerne stilles krav om 2-4 årlige møder, og det er obligatorisk for praktiserende speciallæger med ydernummer at deltage i klyngens møder. Der er afsat en pulje til afholdelse af møder, forplejning og aktiviteter, men der ydes ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ifm deltagelse i klyngemøder, 

Hver kvalitetsklynge udpeger en klyngekoordinator, der har det overordnede ansvar for klyngens møder, og som tillige fungerer som kontaktperson i forhold til tværsektoriel dialog og kontakt med andre uden for klyngen - herunder i forhold til eKVIS. 

Klyngerne arbejder med de temaer, som de finder relvante. Der er inspiration at hente i eKVIS, der understøtter med såkaldte "klyngepakker" med skræddersyede fakta og materiale - eventuelle data mv. - om relevante emner. Der udarbejdes både generelle og specialespecifikke klyngepakker.

Du kan finde mere viden om klyngerne i menuen til venstre.