Intro til nye klinikker

Intro til nye klinikker

Som ny klinikejer i speciallægepraksis kan du her se hvilke kvalitetsområder, der arbejdes med. Fra august 2022 udsender eKVIS introduktionsbrev til nye ejere i speciallægepraksis. Brevet indeholder en præsentation af de opgaver som lægen har i forhold til kvalitetsarbejdet i klinikken. 

Kvalitetsklynger

Det er aftalt i overenskomsten, som træder i kraft 1. april 2022, at der skal etableres kvalitetsklynger i speciallægepraksis. Alle speciallæger skal indgå i et fagligt netværk indenfor sit speciale. Formålet er, at have en struktur, som understøtter faglig sparring, videndeling og udvikling af den faglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet i den enkelte klinik. Der udarbejdes maleriale og data, som klyngen kan arbejde med.  Det vil der blive informeret mere via FAPS-nyt. Læs mere om kvalitetsklynger HER.

Anvendelse af data via Sentinel

Kvalitetsarbejdet er datadrevet og data skal bidrage til at identificere, sammenligne og monitorere kvaliteten i speciallægepraksis. Sentinel er det værktøj, som bruges til at samle og genbruge strukturerede data fra journalsystemerne i speciallægepraksis. Det er f.eks. Sentinel som teknisk aggregerer diagnoskoderne i din klinik eller sikrer, at dine indtastninger bliver rapporteret til en national database, der hvor det er relevant. Sentinel håndterer kun de data, som er defineret i det konkrete projekt og som den enkelte klinik har givet tilladelse til. Det er obligatorisk at installere Sentinel i klinikken. Læs mere om Sentinel og se hvordan du kommer i gang.    

Diagnosekodning

Alle speciallæger skal i henhold til overenskomsten sætte diagnosekoder på patienterne. Det skal gøres i et struktureret felt i journalsystemet senest ved afslutningen af forløbet. Diagnosekoderne har flere formål. De kan aggregeres på klinik-, regions- og specialeniveau og på den måde give viden om, hvilke typer patienter der udredes og behandles. Samtidig er diagnosekoden med til at identificere de patientforløb, som skal indgå i kvalitetsarbejdet. Det kan f.eks. være rapportering af patienter til nationale kliniske databaser eller til et lokalt kvalitetsprojekt i specialet. Vælg dit speciale HER, og læs mere under menupunktet Diagnosekoder  

Organisatorisk kvalitet og patientsikkerhed

I perioden 2015-2021 har speciallægepraksis gennemgået to runder med akkreditering, hvor klinikkerne er blevet vurderet på, hvordan de opfylder indikatorer inden for 16 standarder. Akkrediteringen er stoppet med udgangen af 2021, så du skal derfor ikke akkrediteres.

Emnerne fra akkrediteringen bygger på krav, som en speciallægeklinik skal leve op til, f.eks. journalføringspligten, hygiejnekrav o.lign. Kravene er defineret i f.eks. Sundhedsloven, bekendtgørelser og nationale retningslinjer. Ved at arbejde med indholdet fra akkrediteringen, skaber du et godt udgangspunkt for din klink – både i forhold til dine kollegaer, som arbejder med de samme emner og resten af sundhedsvæsenet, som forventer en ensartet kvalitet i speciallægepraksis.

Emnerne er præsenteret i inspiraionslisten i boksen til højre.

Rapportering til kliniske databaser

Speciallægepraksis skal bidrage med kvalitetsdata i det samlede sundhedsvæsen bl.a. via rapportering til de nationale kliniske databaser, der hvor det er relevant. Det betyder, at der i de enkelte specialer kan være en rapporteringspligt til en database. Du kan se, om du skal rapporterer til en database, ved at klikke på Forsiden og gå ind på dit speciale. 

Patientinddragelse og PRO

Et forløb i speciallægepraksis skal give værdi for patienten. PRO betyder patientrapporterede oplysninger, f.eks. i form af spørgeskemabesvarelser, som patienten udfylder hjemme og som du kan tilgå via dit journalsystem. Patientens svar inddrages og kan f.eks. bruges til at afdække specifikke symptomer, sætte mål og følge om patienten oplever effekt af behandlingen. PRO skal understøtte, at konsultationen på en struktureret måde bliver målrettet det, der fylder for patienten. Når der implementeres et PRO projekt i specialet er det obligatorisk at anvende. Du kan læse mere om PRO HER, og du kan se, om der er et PRO projekt i dit speciale, ved at klikke på Forsiden og gå ind på dit speciale.