eKVISkontor-aspect-ratio-1920-692

Om eKVIS

eKVIS (enheden for kvalitet i speciallægepraksis) er etableret af overenskomstens parter med det formål at koordinere kvalitetsarbejdet i speciallægepraksis og implementere de kvalitetstemaer og redskaber, der er fastlagt i overenskomsten. Målet er at understøtte den faglige udvikling og sikre kvaliteten i speciallægepraksis.

Det daglige arbejde varetages af eKVIS sekretariat, og opgaverne løses sammen med en lang række samarbejdsparter med forskellige interesser og kompetencer på kvalitetsområdet. Den overordnede prioritering varetages af eKVIS styregruppen.

 

Styregruppen

Formand: Kirsten Jørgensen, Centerchef i Danske Regioner

Derudover er styregruppen sammensat af:

Tre repræsentanter fra FAPS

 • Ane Ahm, medlem af FAPS bestyrelse
 • Christian Gottlieb, medlem af FAPS bestyrelse
 • Søren Strange, medlem af FAPS bestyrelse

Tre repræsentanter fra regionerne

 • Nadja Ausker, Region Hovedstaden (Mona-Lene Kjærgård)
 • Mette Dyrlund Jacobsen, Region Sjælland
 • Steen Vestergaard-Madsen, Region Midtjylland

Kommissorium for styregruppen

 

Regional følgegruppe

Da alle fem regioner ikke er repræsenterede i styregruppen, er der etableret en regional følgegruppe bestående af Danske Regioner og en repræsentant for alle fem regioner. Følgegruppen skal sikre fælles dialog og koordinering. eKVIS sekretariatsbetjener følgegruppen.

Kommissorium for følgegruppen

 

Formål og rammer

Formål

eKVIS arbejder for at inspirere og engagere de praktiserende speciallæger i udviklingen af egen kvalitet. Speciallægepraksis skal opleve, at de får noget ud af at arbejde med de kvalitetsredskaber, der udvikles. Udviklingen foregår i tæt dialog med speciallægeorganisationerne, og har til formål at:

 1. Arbejdet med den faglige kvalitet bliver relevant og motiverende for den enkelte speciallæge og sikrer erfaringsudveksling og videndeling.
 2. Metoder og redskaber i arbejdet understøtter benchmarking og refleksion over egen praksis på en måde, så fokus lægges på læring og udvikling.
 3. Kvaliteten synliggøres ved at anvende valide parametre for dokumentation, som giver mening i den daglige praksis og måler på faktorer af betydning for speciallægepraksis.

Kvalitetsarbejdet skal omfatte alle specialer i speciallægepraksis og udvikling af redskaber til kvalitetsarbejdet skal sætte fokus på:

 • Fagligt relevante områder
 • At give feedback, der er relevant for speciallægen og bidrager til at identificere konkrete udviklingsmuligheder
 • At synliggøre den høje kvalitet i speciallægepraksis
 • At der skal bruges mindst mulig tid
 • At være elektronisk og så vidt muligt integreret i eksisterende It-systemer
Rammer

Det er overenskomstens parter – FAPS og RLTN (Regionernes Lønnings- og TakstNævn), der fastlægger rammer og vilkår for kvalitetsarbejdet. Det sker i forbindelse med den generelle overenskomstforhandling – senest med en aftale gældende for perioden april 2022 til marts 2026.

Rammer og økonomi for kvalitetsarbejdet er fastlagt i overenskomsten om speciallægehjælp og fremgår af § 58a-g

 

Rammer for kvalitetsarbejdet i speciallægepraksis

 

 

Honorering for deltagelse i eKVIS udviklingsprojekter

Parterne har afsat midler til honorering af speciallæger, der deltager i arbejdet med at udvikle og teste værktøjer og redskaber til brug for kvalitetsarbejdet. Der udbetales kompensation for deltagelse i møder i udviklingsgrupper, og der er aftalt et honorar for at deltage i testning af tekniske løsninger.

Regler for kompensation

 

Kompetencedage

Endvidere er det aftalt, at praktiserende speciallæger har op til to kompetencedage i overenskomstperioden. Der er aftalt særlige regler for brugen af kompetencedage.

Regler for brug af kompetencedage

penge-aspect-ratio-458-312
Arbejdsplaner

Ved starten af hver overenskomstperiode lægges en samlet plan for, hvilke temaer, der skal arbejdes med:

Arbejdsområder

 

For hvert år lægges en mere konkret plan for prioritering af projekter. Disse arbejdsplaner er dynamiske og er et værktøj for styregruppe og sekretariat til løbende at prioritere ressourcer og estimere tid og økonomi.

Arbejdsplan 2023

newspaper-or-magazine-headline-aspect-ratio-318-450

Sekretariat og samarbejdspatnere

Sekretariat

eKVIS sekretariatet består af tre medarbejdere, der alle er tilknyttet sekretariatet i FAS – Foreningen af Speciallæger.

Sekretariatet varetager planlægning arbejdet, facilitering af udviklingsprojekter, understøtning af test, implementering og opfølgning. Alle aktiviteter sker på baggrund af beslutninger og prioritering i styregruppen – og altid i tæt dialog med relevante specialer.

Du kan kontakte os på: eKVIS@dadl.dk eller:

 

Anne Bukholt Pedersen
Mail: abp.fas@dadl.dk
Tlf: 3544 8418 / 2266 6100

 

 

 

Charlotte Ranzau Dall
Tlf: 3544 8458 / 2962 0339

 

 

 

Lisbet P. Andersen
Mail: lpa.fas@dadl.dk
Tlf: 3544 8419 / 4061 7784

 

eKVIS samarbejder med en række forskellige parter:

De praksisrelevante speciallægeorganisationer er vigtige i forhold til at identificere og kvalificere relevante og hensigtsmæssige tiltag, der kan arbejdes med i eKVIS. Alle projekter udvikles og implementeres i tæt dialog med den eller de relevante speciallægeorganisationer.

Speciallægeorganisationerne

 

Sentinel-enheden, som er placeret i Sundhed.dk er helt central i arbejdet med data. Både når det gælder håndtering af data i egen klinik og i forhold til at levere data ud af speciallægepraksis.

Sentinel-enheden

 

Regionernes Kliniske KvalitetsProgram – RKKP – har ansvaret for udvikling og drift af de nationale kliniske kvalitetsdatabaser. eKVIS har jævnlige møder med database-sekretariat med henblik på kontinuerlig dialog omkring data fra speciallægepraksis i relevante kliniske kvalitetsdatabaser.

RKKP

 

Det nationale PRO-sekretariat udvikler landsdækkende PRO-skemaer med henblik på at at understøtte øget patientinddragelse på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. eKVIS er i løbende dialog med PRO-sekretariatet med henblik på at sikre speciallægepraksis deltagelse i relevante projekter.

PRO-sekretariatet

 

I forhold til de fem regioner sker dialog og koordinering primært i den regionale følgegruppe og derud over med fx regionale datakonsulenter, regionale risikomanagere, og andre regionale nøglepersoner efter konkret behov.

Ingen resultater