Vejledning til ADHD databasen

ADHD-databasens formål er at bidrage til kvalitetsudvikling indenfor udredning og behandling af ADHD for børn og unge i Danmark, herunder at medvirke til at der bruges ensartede diagnostiske kriterier i ADHD udredning samt ensartet, høj behandlingskvalitet.

Om ADHD databasen

Databasen har fokus på udredning af ADHD og inkluderer udredningsforløb af børn og unge uanset om de ender med at få en ADHD diagnose.

Databasen blev etableret i 2011 med patientforløb i sygehusregi og er fra 2023 udvidet, så den også inkluderer patienter, der udredes og behandles i speciallægepraksis.

Rapportering til databasen via Sentinel

Rapporteringen til databasen foregår for praktiserende børne-unge psykiatere via Sentinel. I dit Sentinel administrationsmodul skal du under projekt tilmelding tilmelde dig ADHD-databasen.

Sæt markering i ADHD-databasen for at tilmelde.

Du vil nu modtage pop-up, der skal udfyldes, i forbindelse med at du har en patient i udredning eller behandling for ADHD.

Udfyldelse af pop-up

Når du starter udredning for ADHD skal du påføre diagnosen DF 909 i diagnosekodefeltet i patientens journal. Pop-uppen kommer automatisk op hver gang du åbner patientens journal.

Der er to indikatorer, du skal tage stilling til i udredning for ADHD:

  1. Udført somatisk undersøgelse/udredning
  2. Udført klinisk miljøobservation eller Udført semistruktureret diagnostisk interview

Udredningsforløbet foregår typisk over flere konsultationer, så når du har markeret oplysninger i udredningen, klikkes Gem og luk og pop-uppen lukker.

Næste gang du åbner patientens journal kommer pop-uppen igen, du kan nu registrere i pop-uppen igen og hvis du ikke har nye oplysninger, klikkes blot Gem og luk.

Afslutning af udredningsforløb

Udredningsforløbet afsluttes enten ved:

  • ADHD diagnose stilles

eller

  • ADHD diagnose afkræftes

ADHD diagnose stilles

Når udredningsforløbet er afsluttet, sætter du den korrekte diagnose i diagnosekode-feltet i dit journalsystem. En af følgende koder anvendes: DF900, DF901, DF908, DF988C.

Koden vil automatisk blive overført til pop-uppen og fremgå under Udredning afsluttet.

Når diagnosen er stillet, vil behandlingsdelen i pop-uppen blive aktiv.

Behandlingsforløbet foregår typisk over flere konsultationer. Til behandlingen skal du tage stilling til to indikatorer:

  1. Afholdt koordinerende netværksmøde
  2. Påbegyndt/Udført psykoedukation

Når du har taget stilling til disse to ting, klikkes Afslut registrering.

Vær opmærksom på, at der er tidsfrister for de to indikatorer, idet indikatorerne indgår i beregningerne i databasen indtil 6 mdr. efter diagnosen er stillet.

Afslut registreringen så snart du har taget stilling til de to indikatorer og senest 6 mdr. efter afslutningen på udredningen.

Afkræftelse af ADHD diagnose

Hvis udredningen afkræfter ADHD diagnose, markeres det i pop-uppen og der vælges Afslut registrering.

 

Afslut registrering i pop-uppen

Når du har taget stilling til indikatorerne i behandlingsdelen klikkes “Afslut registrering”. Du vælger herefter Ja og data rapporteres til ADHD-databasen. Hvis du mangler registreringer, skal du vælge Nej – jeg er ikke færdig.

OBS: Husk at du først skal afslutte pop-uppen, når du har taget stilling til alle indikatorer ift. behandling af patienten. 

 

Hjælpetekster i pop-uppen

Udfor alle parametre i pop-uppen er et lille spørgsmålstegn . Hvis du klikker på spørgsmålstegnet, kommer en lille forklarende tekst, der uddyber, hvad det er der menes med indikatoren.

Eksempel på forklarende tekst:

 

Alle hjælpetekster fremgår af nedenstående skema:

Udført somatisk undersøgelse/udredning Omfanget af en generel somatisk lægeundersøgelse er baseret på patientens kliniske fremtræden og anamnese.

Der bør foretages: Generel somatisk lægeundersøgelse og neurologisk/motorisk screening jf. lokale instrukser, måling af vægt, højde, blodtryk og puls samt hjerte-lungestetoskopi.

Udført klinisk miljøobservation Med klinisk miljøobservation menes, at barnet observeres i en eller flere af følgende: skole, hjem, institution eller i speciallægepraksis. Klinisk miljøobservation skal foretages af personale tilknyttet børne- ungdomspsykiatrisk speciallægepraksis.

Hensigten med miljøobservationen er at få et billede (en beskrivelse) af barnet i en fri leg (ikke undersøgelseslignende) situation. Optimalt skal observationen foregå i barnets vanlige miljø i hjem og/eller institution/skole. Det er imidlertid ikke altid muligt eller for ressourcekrævende, og vi har så inkluderet at denne indikator også kan opfyldes ved observation af barnet i klinikken, men i en mere fri situation eks. legerum (man anbefaler så at der indhentes pædagogiske beskrivelser af barnets adfærd i institution/skole/fritid)

Udført semistruktureret diagnostisk interview Diagnostisk interview skal omfatte vurdering af ADHD kernesymptomer, differentialdiagnoser og komorbiditet med enten Kiddie-SADS, PSE-SCAN eller DAWBA.
Diagnosekode Diagnosen hentes automatisk fra journalen, hvis en af følgende koder findes: F900, F901, F908, F988C
ADHD-diagnose afkræftet Afkryds her hvis ADHD diagnosen afkræftes.
Afholdt koordinerende netværksmøde Netværksmødet skal baseres på dialog mellem flere parter. Som minimum forudsættes deltagelse af tre parter: Pårørende, kommunale repræsentanter eller repræsentanter for skolemyndigheden og psykiatrisk personale. Formålet med mødet er at skabe sammenhæng mellem den regionale og den kommunale behandlings- og støtteindsats ved gensidigt at udveksle oplysninger om patientens diagnoser, trivsel, udvikling, støtte og behandlingsbehov.

Netværksmøde kan afholdes som telefon- eller videomøde med deltagelse af alle parter.

Påbegyndt/udført psykoedukation Psykoedukation bør være et tilbud til alle, der får stillet ADHD diagnosen. Kan foregå individuelt til familier, til forældre i gruppe og/eller til større børn og unge i gruppe

 

Overblik over ventende registreringer

Alle patienter, hvor der skal udfyldes pop-up optræder på en liste i Sentinel administrationsmodullet. Listen findes på fanen – Ventende registreringer.

Indtil du har afsluttet registrering, vil patienten optræde på listen.

Du kan bruge listen til at overblik over, hvilke patienter, du mangler at registrere oplysninger på.

Ingen resultater