Akkreditering i speciallægepraksis

I eKVIS har vi i samarbejde med IKAS – Institut for Kvalitet og akkreditering i Sundhedsvæsenet – arbejdet med akkreditering i perioden 2015 -2021. Arbejdet tog udgangspunkt i Den Danske Kvalitetsmodel – DDKM.

 

Hvorfor akkreditering i speciallægepraksis?

Akkreditering blev en del af overenskomsten om speciallægehjælp i 2014 med  afsæt i Den Danske KvalitetsModel – DDKM – som var udbredt på alle landets sygehuse siden 2005. Det overordnede formål med DDKM var at fremme gode patientforløb på tværs af hele sundhedsvæsenet, således at patienterne oplevede en forbedring af kvaliteten. Endvidere at skabe synlighed om kvalitet, hvilket også havde betydning for de praktiserende speciallæger, hvor ca. 2 mio. patienter passerer igennem hvert år.

I speciallægepraksis blev DDKM en model til

  • at arbejde systematisk med sin kvalitet ved at have fokus på egenkontrol og refleksion over egen praksis og rutiner
  • at implementere metoder og redskaber til at vurdere data om egen kvalitet i forhold til både det organisatoriske, det patientrettede og det kliniske
  • at vurdere egne resultater og forholde sig refleksivt til feedback og målopfyldelse
  • at foretage de nødvendige ændringer i egen adfærd og rutiner, hvis kvaliteten (målopfyldelsen) blev fundet utilstrækkelig.

Med DDKM blev der sat fokus på, at kvalitet rummer andet og mere end den kliniske kvalitet, idet akkreditering i høj grad var rettet mod det organisatoriske som fundamentet for god klinisk praksis og patientrettet kvalitet.

Kort om arbejdet med akkreditering:

Sammen med IKAS – Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet – blev der hurtigt skabt enighed om at de standarder, som sygehusene blev akkrediteret efter, ikke egnede sig til brug for survey i små praksis-enheder.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af praktiserende speciallæger bredt rekrutteret fra specialerne, regionerne, IKAS og eKVIS med henblik på udvikling af et særligt praksis-standardsæt. Standardsættet blev pilottestet og efterfølgende justeret og implementeret til første survey-runde i perioden 2015 – 2018.

IKAS rekrutterede til et surveykorps, så der også indgik speciallæger og personale med viden fra dagligdagen i en praksis.

Specialerne blev akkrediteret i et rul – et speciale ad gangen.

Som en del af overenskomstforhandlingen i 2017 blev det aftalt at tage en runde mere, og efter evalueringen af første survey-runde blev standardsættet justeret i udviklingsgruppen og i perioden 2018 – 2021 blev specialerne igen et for et akkrediteret.

eKVIS varetog sammen med IKAS introduktionen til alle praktiserende speciallæger inden første runde, og eKVIS fortsatte med vejledning og rådgivning gennem begge perioder.

 

Ingen resultater